สนามบิน “เลิงนกทา”

      ในปี พ.ศ. 2506 รัฐบาลอังกฤษได้เสนอที่จะสร้างสนามบินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกในการส่งกาลังบารุงในพื้นที่ที่มีความสาคัญทาง ยุทธศาสตร์แห่งนี้ สนามบินแห่งนี้จะอานวยความสะดวกแก่เครื่องบินลำเลียงที่มีรัศมีการบินปานกลาง ทั้งของทหารและพลเรือน

      รัฐบาลไทยได้ตกลงรับข้อเสนอในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวนี้ หลังจากนั้น ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2506 ชุดวางแผนชุดแรก ซึ่งมี พ.ท.อาร์.อี. ยัง. เป็นหัวหน้า ได้เดินทางจาก ประเทศอังกฤษมายัง อำเภอมุกดาหาร เพื่อสารวจหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะสร้างสนามบิน ในที่สุดได้เลือก บริเวณใกล้กับบ้านโคกตลาด (บ้านโคกสาราญในปัจจุบัน) อำเภอเลิงนกทา เป็นบริเวณที่จะทาการ ก่อสร้าง ทั้งนี้โดยได้พิจารณาเห็นว่าเป็นบริเวณที่จะให้ความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติการบินของ เครื่องบิน มีความเหมาะสมและสะดวกแก่หน่วยช่างที่จะดำเนินการก่อสร้าง และอยู่ใกล้ทางหลวงสาย อุบลราชธานี – มุกดาหาร รัฐบาลไทยได้ให้ความเห็นชอบ และตกลงให้ใช้บริเวณที่เลือกนี้เป็นที่ ก่อสร้างสนามบิน และได้จัดซื้อที่ดินแปลงนั้นในทันที

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ