Hot News :

นายมิตร บุญเพ็ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายถนัด แสงศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวผู้บริหาร
 3. ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขันติราช นารี โดยรณรงค์ฉีดวัคฉีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ตำบลโคกสำราญ ทั้ง 15 หมู่บ้าน

[ 25-03-2567 ] Hits:71

วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) ประจำปี 2567

22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ โดยนายมิตร บุญเพ็ง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ มอบหมายให้ จ่าเอกชาญชัย พรหมเสนา เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน พร้อมด้วยอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 20 คน ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) ประจำปี 2567...

[ 22-03-2567 ] Hits:205

การประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ร่วมประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยมี คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต.

[ 13-03-2567 ] Hits:96

ประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ร่วมประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 มีวาระการประชุมดังนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแนะนำผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่15 นายนคร สีหามาตย์...

[ 20-10-2566 ] Hits:235

13 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมอำเภอเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จตังหวัดยโสธร

[ 16-10-2566 ] Hits:224

ชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกสำราญร่วมกััับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสำราญ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมออกกำลังกายผู้สูงวัยเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด ไม้พลอง ประจำปีงบประมาณ 2566

27กันยายน 2566 เวลา 09.00 ชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกสำราญร่วมกััับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสำราญและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ นำโดยนายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมออกกำลังกายผู้สูงวัยเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด ไม้พลอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ที่1 ตำบลโคกสำราญให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 80 คน

[ 27-09-2566 ] Hits:317

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ