กิจการสภา

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

• ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2566 และ กำหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
• ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2565
• ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2564
• ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2563
• ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2562


• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566
• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2566


• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2565
• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565
• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2565
• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565
• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2565
• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ครั้งแรก


• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2564
• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564
• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564
• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564


• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2563
• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563
• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563
• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563
• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563


• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562
• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562
• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562
• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562
• ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 2 ปี 2566
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1 ปี 2566


• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2565
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2565
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2565
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ปี 2565
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ปี 2565
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ครั้งแรก


• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2564
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564


• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2563
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563


• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

• รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
• รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
• รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
• รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ