สำนักปลัด

-ว่าง-

หัวหน้าสำนักปลัด

นางพิชามณช์ กาญทัพ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

พนักงานส่วนตำบล

นายกิตติพงศ์ ทองเฟื่อง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาววรัทยา โจมคำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวยุพิน โฮงโสภา

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางอรัญญา ยลพันธ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

-ว่าง-

นิติกร ปก/ชก

จ่าเอกชาญชัญ พรหมเสนา

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวทิตชญา วิระษร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาววริณล์ณฎา นพวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปวีณา ทากุ

พนักงานจ้างทั่วไป
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นางกัญญาภัทร ตู้ทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายศิริศักดิ์ ทีพารัตน์

พนักงานขับรถยนต์

นายวิษณุ ลาหนองแคน

พนักงานขับรถยนต์

นายสุบิล ศิลาชัย

นักการภารโรง

นางสาวสมบูรณ์ บุญเนตร

พนักงานจ้างทั่วไป
(งานพัฒนาชุมชน)

นางสาวอรดา พัฒนา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมัคร ขุนทอง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมัย ธีระบุตร

พนักงานดับเพลิง

นายพงศ์ พวงผกา

พนักงานดับเพลิง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ