สำนักปลัด

นายพาสุข หงษ์ศิลา

หัวหน้าสำนักปลัด

นางพิชามณช์ กาญทัพ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

พนักงานส่วนตำบล

นายกิตติพงศ์ ทองเฟื่อง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาววรัทยา โจมคำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวยุพิน โฮงโสภา

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางอรัญญา ยลพันธ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

-ว่าง-

นิติกร ปก/ชก

จ่าเอกชาญชัญ พรหมเสนา

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาววริณล์ณฎา นพวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปวีณา ทากุ

พนักงานจ้างทั่วไป
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นางกัญญาภัทร ตู้ทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายศิริศักดิ์ ทีพารัตน์

พนักงานขับรถยนต์

-

พนักงานขับรถยนต์

นายสุบิล ศิลาชัย

นักการภารโรง

-

พนักงานจ้างทั่วไป
(งานพัฒนาชุมชน)

นางสาวอรดา พัฒนา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมัคร ขุนทอง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมัย ธีระบุตร

พนักงานดับเพลิง

นายพงศ์ พวงผกา

พนักงานดับเพลิง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ