สภาพทั่วไป

       ที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ตั้งอยู่ที่ถนนชยางกูร หมู่ที่ 3 บ้านกุดคอก่านตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เขตพื้นที่ตำบลโคกสำราญ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา ห่างจากอำเภอเลิงนกทา 5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดยโสธร 79 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 212 ถนนชยางกูร ตัดผ่านตำบล มีเนื้อที่ทั้งหมด 51,875 ไร่ คิดเป็น 83 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดกับเขตตำบลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร
 • ทิศใต้ ติดกับเขตตำบลนาเวียง ตำบลหนองสามสี และตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 9.5 กิโลเมตร
 • ทิศตะวันออก ติดกับเขตตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร
 • ทิศตะวันตก ติดกับเขตตำบลสวาท และตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร

เขตการปกครอง

      เขตปกครอง ตำบลโคกสำราญมีพื้นที่ในการปกครองทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ที่ 14 บ้านหนองยาง มี นายอ่อนจันทร์ คงทวี เป็นกำนันตำบลโคกสำราญ
 • หมู่ที่ 1 บ้านโคกสำราญ มี นายเหง่า ปรากฏ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 2 บ้านหนองยาง มี โชคดี สุชะนะชา เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 3 บ้านกุดคอก่าน มี นายสวน ดีดวงพันธ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 4 บ้านดอนมะซ่อม มี นายเสถียร แสงย้อย เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 5 บ้านห้วยสะแบก มี นายอุทัย พานิชย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 6 บ้านหินสิ่ว มี นายบันญัติธ์ ศักขิณาดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 7 บ้านโนนสวรรค์ มี นายอรัญ พงษ์แสน เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 8 บ้านคำเกิ่ง มี นายฤทธิไกร ไชยมี เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 9 บ้านสมสะอาด มี นายทวี คุณธรรม เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 10 บ้านโคกสำราญ มี นางสาวประหยัด เสมอภักดิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 11 บ้านหนองยางใต้ มี นางสาวเพียงกิจ โคตรนู เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 12 บ้านสมสะอาดเหนือ มี นายบุญเพ็ง ทาระขจัด เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 13 บ้านกุดคอก่าน มี นายชาตรี วิลัยกุล เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 15 บ้านโนนสวรรค์ มี นายสอน โฉมเฉลา เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • Map

  Poll

  ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  Total Votes:
  First Vote:
  Last Vote:
  เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

  สารสนเทศ สถ.

  หน่วยงาน สถ.

  ลิงค์น่าสนใจ