ข่าวผู้บริหาร

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ร่วมประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 มีวาระการประชุมดังนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแนะนำผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่15 นายนคร สีหามาตย์ แจ้งให้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2566 และได้มีการแจ้งแผน ออกประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการใช้ขอที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 จัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อตากสิ่งปฏิกูล โดยมีผู้นำชุมชนในท้องที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมอำเภอเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จตังหวัดยโสธร

27กันยายน 2566 เวลา 09.00 ชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกสำราญร่วมกััับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสำราญและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ นำโดยนายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมออกกำลังกายผู้สูงวัยเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด ไม้พลอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ที่1 ตำบลโคกสำราญให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 80 คน

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ร่วมประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยมีผู้นำชุมชนในท้องที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และคณะนางรำ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สถานีรถไฟเลิงนกทา ณ บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ตามโครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่สายบ้านไผ่ –มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด มุกดาหาร – นครพนม (ตอนผ่านจังหวัดยโสธร) โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์

20 กันยายน 2566 นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญพร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ร่วมแสดงความยินดีกับ บ้านโคกสำราญ หมู่ที่10 ตำบลโคกสำราญ ที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯจังหวัดยโสธร โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร เป็นผู้มอบ ณ.ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสำราญ ประจําปี 2566 13 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสำราญ ประจำปี 2566 โดยนายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ. ห้องประชุม อบต. โคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ในเรื่องของ พรบ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และ พรบ.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งการให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ รวม 80คน

ปั่นมหาสนุก 200 ปี พชอ.เลิงนกทา ครั้งที่ 1" 27 สิงหาคม 2566 เวลา 05.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ นำโดยนายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ พร้อมด้วย นายสังข์ทอง ไวยะพันธื รองนายก อบต.โคกสำราญ นายถนัด แสงศรี ปลัด อบต.โคกสำราญ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "ปั่นมหาสนุก 200 ปี พชอ.เลิงนกทา ครั้งที่ 1" เส้นทางปั่นจักรยานเริ่มต้นจากที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา - ขัวเพอเลอ -บ้านห้วยสะแบก - บ้านสร้างมิ่ง - วัดพรมวิหาร - เข้าเส้นชัยที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการประจำจุดบริการน้ำดื่มสำหรับนักปั่น ณ ขัวเพอเลอ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยสะแบก ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ